Внимание! Если нужен результат, совет - консультация юриста или адвоката - зарегистрируйтесь и разместите новый материал в соответствующем разделе.
Не пишите свои отзывы и жалобы в комментариях к другим материалам.

Бедное государство Украина, бедный Фонд государственного имущества Украины, бедная НАК «Нафтогаз Украина» и бедное ОАО «Запорожгаз» отказалось газифицировать село Благовещенку Камянско-Днепровского района Запорожской области по причине хронического отсутствия у них необходимых для газификации денег.
560 жителей села создали в 2004 году обслуживающий кооператив «Надія».
Кооператив «Надія» за счет паевых вносов членов кооператива в размере 3690000 грн. оплатил проект, закупил необходимые материалы, нанял подрядные организации и до 2007 года построил и ввел в эксплуатацию 36,8 км газораспределительных сетей в селе Благовещенка Камянско-Днепровского района Запорожской области.

Согласно всех международных законов, договоров и терминов Обслуживающий кооператив "Надежда" выступил инвенстиром в развитие газотранспортных сетей бедной Украины. А в замен вместо компенсации средств и защиты частной собственности кооператива воровская держав Украина украла кровные средства и частное имущество граждан Украины. (см. статью 13 Договір до Енергетичної Хартії, ратифікованого Законом N 89/98-ВР від 06.02.98).
ОАО «Запорожгаз», игнорируя требования статей 13, 19 и 41 Конституции Украины, требований Гражданского Кодекса Украины, требований Хозяйственного кодекса Украины, требований части первой статти 10 закона Украины "Про природні монополії", требования правил безопасности систем газоснабжения Украины, игнорируя решение Конституционного Суда Украины «у справі за конституційним зверненням Центральної спілки споживчих товариств України про офіційне тлумачення положень пункту 1 статті 9, пункту 1 статті 10 Закону України "Про споживчу кооперацію", частини четвертої статті 37 Закону України "Про кооперацію" (справа про захист права власності організацій споживчої кооперації) м. Київ Справа N 1-30/2004 11 листопада 2004 року N 16-рп/2004», без заключения соответствующего договора с обслуживающим кооперативом «Надія» на передачу на баланс с 2007 года по настоящее время лишили обслуживающий кооператив «Надія» права владения, права пользования и права распоряжения частным имуществом – 36,8 км газораспределительных сетей в селе Благовещенка Камянско-Днепровского района Запорожской области стоимостью 3690000 грн. (по состоянию на 2007 год).
После длительного периода судебных и гражданских противостояний, ПАО «Запорожгаз» заявило, что оно не забирало у кооператива права на имущества, а вышеназванные трубопроводы взяло как балансодержатель и лицензиат только на баланс для обслуживания и содержания согласно требований действующего законодательства Украины. Однако ПАО «Запорожгаз» отказывается вступать с кооперативом в договорные отношения.
Казалось бы имущественные права кооператива восторжествовали, однако в действие вступили более сильные монополисты – Фонд Державного майна України та НАК «Нафтогаз України», которые частную собственность кооператива - 36,8 км газораспределительных сетей в селе Благовещенка Камянско-Днепровского района Запорожской области стоимостью 3690000 грн. внесли в государственный реестр как «окреме державне майно».
Фактически Фонд Державного майна України и НАК «Нафтогаз України» экспроприировали (а по простому – украли) у обслуживающего кооператива «Надія» частную собственность кооператива - 36,8 км газораспределительных сетей в селе Благовещенка Камянско-Днепровского района Запорожской области стоимостью 3690000 грн.

Договір

до
Енергетичної Хартії та Заключний акт до неї

( Договір ратифіковано Законом N 89/98-ВР від 06.02.98 ) (
Додатково див. Поправкувід
24.04.98 )

Преамбула

Договірні Сторони
цього Договору;

беручи до уваги Паризьку Хартію для Нової Європи,
підписану 21 листопада 1990 року;

беручи до уваги Європейську Енергетичну Хартію,
прийняту в Заключному Документі Гаазької Конференції по Європейській
Енергетичній Хартії, підписану в Гаазі 17 грудня 1991 р.;

нагадуючи, що всі
сторони, які підписали Заключний Документ Гаазької Конференції, зобов'язалися
дотримуватись цілей і принципів Європейської Енергетичної Хартії і здійснювати
та розширювати їхнє співробітництво якомога скоріше шляхом сумлінних
переговорів з метою вироблення Договору до Енергетичної Хартії і Протоколів і бажаючи, щоб зобов'язання, які
містяться у зазначеній Хартії, набули надійну основу у вигляді юридично
зобов'язуючого міжнародного документа;

бажаючи також
встановити структурні рамки, потрібні для здійснення принципів, проголошених в
Європейській Енергетичній Хартії;

бажаючи втілити
основну ідею ініціативи щодо Європейської Енергетичної Хартії, яка має стати
каталізатором економічного зростання, за допомогою заходів по лібералізації
капіталовкладень і торгівлі в енергетиці;

стверджуючи, що
Договірні Сторони надають виняткового значення ефективному здійсненню
національного режиму в повному обсязі, а також режиму найбільш сприятливої
нації, і що ці зобов'язання будуть застосовуватися щодо здійснення
капіталовкладень відповідно до додаткового договору;

беручи до уваги
завдання послідовної лібералізації міжнародної торгівлі і принцип недопущення
дискримінації в міжнародній торгівлі, як вони сформульовані в Генеральній Угоді щодо тарифів і
торгівлі і зв'язаних з нею документах і як вони іншим чином передбачені в
цьому Договорі;

сповнені рішучості
послідовно усувати технічні, адміністративні та інші перешкоди у торгівлі
енергетичними матеріалами і продуктами і зв'язаним з ним обладнанням,
технологіями і послугами;

очікуючи евентуального
членства в Генеральній Угоді
щодо тарифів і торгівлі тих Договірних Сторін, які не є нині її сторонами,
і прагнучи передбачити тимчасові торговельні домовленості, які допоможуть цим
Договірним Сторонам і не перешкоджатимуть їхній підготовці до такого членства;

враховуючи права і
зобов'язання тих Договірних Сторін, що є також сторонами Генеральної Угоди щодо тарифів і
торгівлі і зв'язаних з ними документів;

беручи до уваги
правила конкуренції щодо злиття компаній, монополій, антиконкурентної практики
і зловживання домінуючим становищем на ринку;

беручи до уваги
також Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Керівні принципи експорту ядерних
матеріалів та інші міжнародні зобов'язання чи розуміння, зв'язані з ядерним
нерозповсюдженням, визнаючи необхідність у найбільш ефективному розвідуванні,
виробництві, перетворенні, зберіганні, транспортуванні, розподілі і
використанні енергії;

нагадуючи про Рамкову Конвенцію ООН про зміну
клімату, Конвенцію про
транскордонне забруднення повітря на далекі відстані та протоколи до неї, а
також про інші міжнародні угоди щодо навколишнього середов ища з пов'язаними з
енергією аспектами; та

визнаючи зростаючу
нагальність заходів щодо охорони навколишнього середовища, включаючи виведення
з експлуатації енергетичних установок і видалення відходів, а також погоджених
на міжнародному рівні цілей і критеріїв для цієї мети;

домовилися про
таке:

 

Стаття 1

Визначення

У цьому Договорі:

(1)
"Хартія" означає Європейську Енергетичну Хартію, прийняту в
Заключному Документі Гаазької Конференції по Європейській Енергетичній Хартії,
підписаному в Гаазі 17 грудня 1991 року; підписання Заключного Документа
розглядається як підписання Хартії.

(2)
"Договірна Сторона" означає державу або організацію регіональної
економічної інтеграції, які погодилися бути зв'язаними цим Договором і для яких
Договір є чинним.

(3)
"Організація регіональної економічної інтеграції" означає засновану
державами організацію, якій вони передали компетенцію з певних питань, ряд яких
регулюється цим Договором, включаючи повноваження приймати обов'язкові для них
рішення з цих питань.

(4)
"Енергетичні матеріали і продукти", на основі Гармонізованої системи
Ради Митного співробітництва і Комбінованої номенклатури Європейських
Співтовариств, означає позиції, включені в Додаток ЕМ.

(5)
"Господарська діяльність в енергетичному секторі" означає
господарську діяльність щодо розвідування, видобутку, переробки, виробництва,
зберігання, транспортування по суші, передачі, розподілу, торгівлі, збуту чи
продажу енергетичних матеріалів і продуктів, за винятком тих, що включені у
Додаток N 1, або щодо розподілу тепла між множинними об'єктами.

(6)
"Капіталовкладення" означає всі види активів, що є власністю
інвестора або прямо чи посередньо контролюються ним, і включає:

(а) реальну і
невідчутну, а також рухому і нерухому власність і будь-які майнові права, такі
як оренда, заставні, право утримання іпотеки та іншої застави;

(b) компанію або
ділове підприємство, або акції, внески чи інші форми участі в акціонерному
капіталі компанії або ділового підприємства, а також облігації та інші боргові
зобов'язання компанії чи ділового підприємства;

(c) права вимоги з
коштів і права вимоги по виконанню згідно з контрактом, що має економічну
цінність і зв'язаний з капіталовкладенням;

(d) інтелектуальну
власність;

(е) доходи;

(f) будь-яке
право, надане відповідно до закону або за контрактом або в силу будь-яких
ліцензій і дозволів, виданих згідно із законом, здійснювати будь-яку
господарську діяльність в енергетичному секторі.

Зміна форми, в
якій інвестуються активи, не впливає на їхній характер як капіталовкладень, і
термін "капіталовкладення" включає в себе всі капіталовкладення,
незалежно від того, чи існували вони до чи здійснені після пізнішої з дат
набрання чинності цим Договором для Договірної Сторони інвестора, який здійснює
капіталовкладення, і для Договірної Сторони, на території якої здійснене
капіталовкладення (далі - "дата набрання чинності"), за умови, що
Договір застосовується лише до питань, що зачіпають такі капіталовкладення
після дати набрання чинності.

"Капіталовкладення"
відноситься до будь-якого капіталовкладення, зв'язаного з господарською
діяльністю в енергетичному секторі, а також до капіталовкладень або класів
капіталовкладень, які позначені Договірною Стороною на її території як
"проекти ефективності відповідно до Хартії" і про які таким чином
повідомлений Секретаріат.

(7)
"Інвестор" означає:

(а) щодо
Договірної Сторони:

(і) фізичну особу,
яка має громадянство або підданство цієї Договірної Сторони або особу, яка
постійно проживає в ній відповідно до її застосовного законодавства;

(іі) компанію чи
іншу організацію, засновану відповідно до законодавства, застосовного у цій
Договірній Стороні;

(b) щодо
"третьої держави" - фізичну особу, компанію або іншу організацію, яка
відповідає, mutatis mutandis, умовам, передбаченим в підпункті (а) для
Договірної Сторони.

(8)
"Здійснювати капіталовкладення" або "здійснення
капіталовкладень" означає здійснення нових капіталовкладень, придбання
всіх або частини існуючих капіталовкладень або поширення на інші галузі
інвестиційної діяльності.

(9)
"Доходи" означає суми, одержувані від капіталовкладення або зв'язані
з ним, незалежно від форми, в якій вони сплачуються, включаючи прибуток,
дивіденди, відсотки, доходи від приросту капітальної вартості, виплату роялті,
винагороди за керування, технічне сприяння чи інші винагороди або платежі
натурою.

(10)
"Територія" означає щодо держави, яка є Договірною Стороною:

(а) територію, що
знаходиться під її суверенітетом, при розумінні, що ця територія включає сушу,
внутрішні води і територіальне море; і

(b) залежно від і
відповідно до міжнародного морського права: море, морське дно та його надра, по
відношенню до яких ця Договірна Сторона здійснює суверенні права і юрисдикцію.

Щодо організації
регіональної економічної інтеграції, яка є Договірною Стороною,
"територія" означає територію держав-членів такої організації, згідно
з пропозиціями, що містяться в угоді про заснування цієї організації.

(11) (а)
"ГАТТ" означає "ГАТТ
1947 р." або "ГАТТ 1994 р.", або обидва, у тих випадках,
коли обидва застосовні.

(b) "ГАТТ
1947 р." означає Генеральну
Угоду по тарифах і торгівлі, датовану 30 жовтня 1947 року, що додається до
Заключного Акта, прийнятого під час завершення Другої сесії Підготовчого
Комітету Конференції Організації Об'єднаних Націй щодо торгівлі і зайнятості,
як вона була згодом уточнена, поправлена або змінена.

(с) "ГАТТ
1994 р." означає Генеральну Угоду по тарифах і торгівлі, як вона визначена
в Додатку 1А Угоди, яка засновує Всесвітню торговельну організацію, як вона
була згодом уточнена, поправлена або змінена. Сторона Угоди, яка засновує
Всесвітню торговельну організацію, розглядається як сторона ГАТТ 1994 р.

(d)
"Пов'язані з нею документи" означає, відповідно:

(і) угоди,
домовленості або інші юридичні документи, включаючи рішення, декларації і
розуміння, укладені під егідою ГАТТ 1947 р., як вони були згодом уточнені,
поправлені чи змінені;

або

(іі) Угода, яка
засновує Всесвітню торговельну організацію, включаючи її Додаток 1 (крім ГАТТ
1994 р.), її Додатки 2, 3 і 4, а також рішення, декларації і розуміння, що
відносяться до неї, як вони були згодом уточнені, поправлені або змінені.

(12)
"Інтелектуальна власність" включає авторські і суміжні права, товарні
знаки, географічні вказівки, промислові креслення, патенти, проекти топології
інтегральних схем і охорону необнародуваної інформації.

(13) (а)
"Протокол до Енергетичної Хартії" або "Протокол" означає
договір, переговори з якого санкціоновані і текст якого прийнятий Конференцією
щодо Хартії, в який вступають дві або більше Договірні Сторони з метою
поновлення, доповнення, розширення чи розвитку положень цього Договору щодо
будь-якого конкретного сектора або виду діяльності в межах дії цього Договору
чи галузей співробітництва відповідно до Розділу III Хартії.

(b)
"Декларація до Енергетичної Хартії" або "Декларація"
означає незобов'язуючий документ, переговори з якого санкціоновані і текст
якого схвалений Конференцією щодо Хартії, в який вступають дві або більше
Договірні Сторони з метою поновлення або доповнення положень цього Договору.

(14) "Вільно
конвертована валюта" означає валюту, яка широко обмінюється на міжнародних
валютних ринках і широко використовується в міжнародних правочинах.

Стаття 2

Мета Договору

Цей Договір
установлює юридичні рамки з метою сприяння довготерміновому співробітництву в
галузі енергетики на основі взаємодоповнювання і взаємної вигоди, відповідно до
цілей і принципів Хартії.

 

Стаття 10

Заохочення, захист
і режим капіталовкладень

(1) Кожна
Договірна Сторона, відповідно до положень цього Договору, заохочує і утворює
стабільні, рівноправні, сприятливі і гласні умови для інвесторів інших
Договірних Сторін з метою здійснення капіталовкладень на її території. Такі
умови включають зобов'язання надавати у будь-який час щодо капіталовкладень
інвесторів інших Договірних Сторін справедливий і рівний режим. Таким
капіталовкладенням також забезпечуються максимально постійний захист і безпека,
і ніяка Договірна Сторона не повинна яким-небудь чином перешкоджати
невиправданими чи дискримінаційними заходами управлінню, підтриманню,
користуванню, володінню або розпорядженню ними. Ні в якому разі щодо таких
капіталовкладень не повинен надаватися режим, менш сприятливий, ніж цього
вимагає міжнародне право, включаючи зобов'язання за договором. Кожна Договірна
Сторона дотримується будь-яких зобов'язань, які вона прийняла щодо інвестора чи
капіталовкладення інвестора будь-якої іншої Договірної Сторони.

(2) Кожна
Договірна Сторона прагне надавати інвесторам інших Договірних Сторін, в тому,
що стосується здійснення капіталовкладень на її території, режим, викладений в
пункті (3).

(3) Для цілей цієї
статті, "режим" означає надаваний Договірною Стороною режим, не менш
сприятливий у порівнянні з тим, який вона надає своїм власним інвесторам чи
інвесторам будь-якої іншої Договірної Сторони або будь-якої третьої держави,
залежно від того, що є найбільш сприятливим.

(4) Додатковий
Договір зобов'яже, відповідно до сформульованих у ньому умов, кожну сторону,
яка бере в ньому участь, надавати інвесторам інших сторін, щодо здійснення
капіталовкладень на її території, режим, викладений в пункті (3). Цей Договір
буде відкритий для підписання державами і організаціями регіональної
економічної інтеграції, які підписали цей Договір чи приєдналися до нього.
Переговори з додаткового договору розпочнуться не пізніше 1 січня 1995 року з
метою його завершення до 1 січня 1998 року.

(5) Кожна
Договірна Сторона, щодо здійснення капіталовкладень на її території, прагне:

(а) обмежувати до
мінімуму винятки з режиму, викладеного в пункті (3);

(b) послідовно
усувати існуючі обмеження, які впливають на інвесторів інших Договірних Сторін.

(6) (а) Договірна
Сторона може, щодо здійснення капіталовкладень на її території, в будь-який час
добровільно оголосити Конференції по Хартії, за допомогою Секретаріату, про
свій намір не вводити нових вилучень з режиму, викладеного в пункті (3).

(b) Більше того,
Договірна Сторона може, в будь-який час, взяти на себе добровільне зобов'язання
надавати інвесторам інших Договірних Сторін, щодо здійснення капіталовкладень у
деякі або у всі види господарської діяльності в енергетичному секторі на її
території, режим, викладений в пункті (3). Про такі зобов'язання сповіщається
Секретаріат, і вони перелічуються у Додатку VC і є обов'язковими відповідно до
цього Договору.

(7) Кожна
Договірна Сторона надає на своїй території щодо капіталовкладень інвесторів
інших Договірних Сторін, а також зв'язаної з цим діяльності, включаючи
управління, підтримання, користування, володіння або розпорядження, режим не
менш сприятливий ніж той, який вона надає капіталовкладенням своїх власних
інвесторів або інвесторів будь-якої іншої Договірної Сторони або будь-якої
третьої держави, а також щодо їхньої пов'язаної з цим діяльності, включаючи
управління, підтримання, користування, володіння чи розпорядження, залежно від
того, що є найбільш сприятливим.

(8) Модальності
застосування пункту (7) щодо програм, у яких Договірна Сторона надає субсидії
або інші види фінансової допомоги чи укладають контракти на дослідження та
розробки в галузі енергетичної технології, резервуються для додаткового
договору, згаданого в пункті (4). Кожна Договірна Сторона, за допомогою
Секретаріату, інформує Конференцію по Хартії про модальності, які вона
застосовує до програм, згаданих у цьому пункті.

(9) Кожна держава
чи організація регіональної економічної інтеграції, які підпишуть цей Договір
або приєднаються до нього, подає до Секретаріату, на дату свого підписання
Договору або здачі на зберігання свого акта про приєднання, повідомлення із
стислим викладом всіх законів, нормативних актів або інших заходів, які мають
відношення до:

(а) вилучень з пункту
(2); або

(b) програм,
згаданих в пункті (8).

Договірна Сторона
поновлює свої повідомлення, негайно сповіщаючи Секретаріат про зміни.
Конференція по Хартії періодично розглядає ці повідомлення.

Щодо підпункту
(а), повідомлення може включати вказівки на частини енергетичного сектора, в
яких Договірна Сторона надає інвесторам інших Договірних Сторін режим,
викладений в пункті (3).

Щодо підпункту (b)
на оглядах Конференції по Хартії може розглядатися вплив таких програм на
конкуренцію і капіталовкладення.

(10) Незважаючи на
будь-яке інше положення цієї статті, викладений в пунктах (3) і (7) режим не
повинен застосовуватись щодо охорони інтелектуальної власності; замість цього
надається режим, як він визначений у відповідних положеннях застосовних
міжнародних угод з охорони прав інтелектуальної власності, сторонами яких є
відповідні Договірні Сторони.

(11) Для цілей
статті 26 вживання Договірною Стороною зв'язаних з торгівлею інвестиційних
заходів, як вони викладені в статті 5 (1) і (2), до капіталовкладення інвестора
іншої Договірної Сторони, яке існує на момент такого застосування,
розглядається, відповідно до статті 5 (3) і (4), як порушення зобов'язання
першої Договірної Сторони згідно з цією Частиною.

(12) Кожна
Договірна Сторона забезпечує, щоб її національне законодавство надавало
ефективні засоби для обстоювання позовів і примусового здійснення прав щодо
капіталовкладень, інвестиційних угод, а також інвестиційних дозволів.

 

Стаття 12

Відшкодування
збитків

(1) За винятком
тих випадків, коли застосовується стаття 13, інвестору будь-якої Договірної
Сторони, який зазнає збитків щодо будь-якого капіталовкладення на території
іншої Договірної Сторони внаслідок війни або іншого збройного конфлікту,
введення надзвичайного стану, громадських заворушень або інших подібних подій
на цій території, надається цією останньою Договірною Стороною, щодо
відновлення майна, відшкодування, компенсації або інших видів урегулювання,
режим, найсприятливіший з тих, котрі ця Договірна Сторона надає будь-якому
іншому інвестору, будь-то власний інвестор, інвестор будь-якої іншої Договірної
Сторони чи інвестор будь-якої третьої держави.

(2) Без шкоди для
пункту (1), інвестору Договірної Сторони, який в будь-якій із ситуацій,
згаданих у зазначеному пункті, зазнає шкоди на території іншої Договірної
Сторони внаслідок

(а) реквізиції
його капіталовкладення або його частини збройними силами або властями
останньої; або

(b) знищення його
капіталовкладення або його частини збройними силами чи, властями останньої, яке
не було викликане необхідністю в цій ситуації,

надається
відновлення його прав на майно або відшкодування, яке має бути в будь-якому
випадку швидким, адекватним та ефективним.

Стаття 13

Експропріація

(1)
Капіталовкладення інвесторів Договірної Сторони на території будь-якої Договірної
Сторони не повинні бути націоналізовані, експропрійовані чи піддаватися заходу
чи заходам, які мають аналогічні націоналізації чи експропріації наслідки (далі
іменуються "експропріація"), за винятком випадків, коли така
експропріація здійснюється:

(а) з метою, що
відповідає громадським інтересам;

(b) без
дискримінації;

(с) з дотриманням
належного законного порядку; і

(d) разом з
виплатою швидкої, адекватної та ефективної компенсації.

Така компенсація
відповідає за своїм розміром справедливій ринковій вартості експропрійованого
капіталовкладення на момент, що безпосередньо передував тому, коли про
експропріацію чи наступну експропріацію стало відомо таким чином, що це
вплинуло на вартість капіталовкладення (далі -"дата оцінки").

Така справедлива
ринкова вартість на прохання інвестора виражається у вільно конвертованій
валюті на основі ринкового обмінного курсу, що існує для цієї валюти на дату
оцінки. Компенсація включає також сплату відсотка за комерційною ставкою, що
встановлюється на ринковій основі, з дати експропріації до дня виплати.

(2) Інвестор, чиї
інтереси зачіпаються, має право, відповідно до законодавства Договірної
Сторони, яка здійснює експропріацію, на негайний розгляд судовим або іншим
компетентним і незалежним органом цієї Договірної Сторони своєї справи, оцінки
вартості його капіталовкладення і виплати компенсації відповідно до принципів,
викладених в пункті (1).

(3) Щоб уникнути
сумнівів, експропріація включає ситуації, коли Договірна Сторона експропріює
активи компанії чи підприємства на своїй території, в яких інвестор будь-якої
іншої Договірної Сторони має капіталовкладення, включаючи володіння акціями.


Комментарии (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

После развала СССР в независимом государстве Украина при газификации населенных пунктов Украины и строительстве поселковых газораспределительных сетей и подводящих газопроводов в населеные пункты у государства Украина по вине КМ Украины почему-то...

После развала СССР в независимом государстве Украина при газификации населенных пунктов Украины и строительстве поселковых газораспределительных сетей и подводящих газопроводов в населеные пункты у государства Украина по вине КМ Украины почему-то "хронически" не хватало денег. В селах, в районах, в п.г.т. и районных центрах при СССР, до независимости Украины, были ранее построены газораспределительные сети. Газораспределительные сети строились за коммунальные, государственные средства и средства предприятий. После развала СССР в независимом государстве Украина в населенных пунктах Украины появились газораспределительные сети коммунальной, государственной собственности, собственности предприятий - юридических лиц и газопроводы частной собственности физических и юридических лиц. 21 сентября 1998 Кабинет Министров Украины издал Постановление № 1482 «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности» и утвердил этим постановлением «Положение о передаче объектов права государственной собственности». Но почему Кабинет Министров Украины забыл выдать постановление «О передаче объектов частной собственности и государственной компенсации частной собственности» и не утвердил этого постановления «Положение о передаче объектов права частной собственности». 23 февраля 2011 Кабинет Министров Украины издал Постановление № 145 «Некоторые вопросы безвозмездной передачи основных средств» и подписал это постановление премьер-министр Украины Н.Я. Азаров, забыв опять выдать постановление КМ Украины «Некоторые вопросы безвозмездной передачи основных частных средств». После развала СССР в независимом государстве Украина с целью показной газификации населению сел, райцентров и п.г.т. был придуман такой вот украинский лохотрон выкачки с населения средств и присвоение акционерными обществами Облгаз частного имущества населения -- У государства Украина никогда нет и никогда не будет средств на строительство газовых сетей среднего и низкого давления в населенных пунктах.- В облгазов и в НАК «Нафтогаз Украины» также никогда нет и никогда не будет средств на строительство газовых сетей среднего и низкого давления в населенных пунктах.- Сельское население, которое хочет получать газ, должно объединиться в общественные объединения, либо в ООО, либо в кооперативы.- Эти уличные, квартальные или поселковые общественные объединения, ООО и кооперативы должны были регистрироваться в поселковых (именно лучший вариант) или, как исключение, в районных исполнительных комитетах.- Эти уличные, квартальные или поселковые общественные объединения, ООО и кооперативы должны были открывать банковские счета.- Председатели и бухгалтеры этих общественных объединений, ООО и кооперативов почему-то должны были работали только на общественных началах без подписания ими имущественных договоров с общественными объединениями, ООО или кооперативом.- Население должно было сдать свои кровные средства на банковский счет или отдать наличные голове или бухгалтеру в размере, определенном решением председателя или решением правления общественного объединения, ООО или кооператива.- На сданы людьми средства общественные объединения, ООО, кооперативы должны были заказать и оплатить в проектных институтах почему-то не генеральные, а рабочие проекты.- Для разработки этих рабочих проектов газификации населенных пунктов общественные объединения, ООО, кооперативы должны были получить технические требования от облгазов.- Облгазы выдавали соответствующие технические требования, в которых помимо чисто технических требований незаконно вписывали имущественные требования - общественные объединения, ООО, кооперативы, после окончания строительства за свои средства газораспределительных сетей, должны были «безвозмездно» передать построенные сети на баланс Облгаза - монополисту в эксплуатации и обслуживании газораспределительных сетей.- После получения проектных организаций рабочих проектов общественные объединения, ООО, кооперативы должны были заключить договоры на выполнение монтажных работ со специализированными предприятиями и договоры на приобретение необходимых материалов с торговыми организациями.При этом Облгазы указывали общественным объединениям, ООО, кооперативам с кем нужно заключать договоры, а с кем категорически не нужно заключать договоры. Как следствие - фактическая стоимость договоров на строительство значительно превышала сметную проектную стоимость строительства. Да и материалы покупались некачественные и завышенным ценам, также преувеличивали сметную проектную стоимость материалов. Вся эта разница между сметными ценами и реальными оплатами бременем ложилась на кошельки людей, за счет которых выполнялось строительство.- При создании общественных объединений, ООО, кооперативов почему-то никто не требовал от людей заявлений о вступлении в объединения, ООО, кооперативов.Никто не принимал людей в объединение, ООО, кооперативы, не оформлял протоколы собраний объединений, ООО, кооперативов о приеме людей в члены объединений, ООО, кооперативов и не выдавал людям удостоверений членов объединений, ООО, кооперативов.- После окончания строительства ввод газораспределительных сетей выполнялся с грубым нарушением требований Правил безопасности систем газоснабжения Украины и требований СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» без создания приемных комиссий и оформление актов приемки законченно строительством объекта системы газоснабжения ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение».- После окончания строительства ни одно объединение, ООО, кооператив не оформляло бухгалтерские акты формы ОС-1А - ввод в эксплуатацию построенных основных средств и признание этих построенных газораспределительных сетей активами объединение, ООО, кооператива.- Все главы объединений, ООО, кооперативов должны оформить и оформляли протоколы советов объединений, ООО, кооперативов о безвозмездной передаче построенных газопроводов в Облгазы.- Все председатели сельских советов должны были оформить и оформляли решения сельских советов о бесплатной передаче построенных за средства людей газопроводов в Облгазы.- Все главы объединений, ООО, кооперативов и председатели сельских советов тайно вместе с рабочими филиалов облгазов оформляли акты приемки-передачи ОС-1 как акты ввода в эксплуатацию газопроводов. главы объединений, ООО, кооперативов и председатели сельских советов подписывали эти акты, подтверждали свои подписи печатями. Эти акты приема-передачи утверждали в большинстве начальники филиалов облгазов. Но согласно действующему законодательству Украины - ст .. 80 ГК Украины - филиал не является юридическим лицом. Поэтому все эти акты приема-передачи газопроводов от объединений, ООО, кооперативов и сельских советов на баланс филиалов облгазов - не законный и фальшивый.- После противозаконной «передачи на баланс» филиалам облгазов частного имущества объединений, ООО, кооперативов, все эти объединения, ООО, кооперативы обращали свою деятельность (тихо умирали), а построенное ими личное имущество стоимостью десятки и сотни миллионов грн. становилось собственностью облгазов. И вся эта государственная афера развивалась с нарушением требований статей 13, 19 и 41 Конституции Украины, требований Гражданского кодекса Украины, требованиями Хозяйственного Кодекса Украины, требованиям Закона Украины «О естественных монополиях», требованиями Правил безопасности систем газоснабжения Украины, решения Конституционного Суда Украины "в делу по конституционному обращению Центрального союза потребительских обществ Украины об официальном толковании положений пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 10 Закона Украины «О потребительской кооперации», части четвертой статьи 37 Закона Украины «О кооперации» (дело о защите права собственности организаций потребительской кооперации) г. Киев Дело N 1-30/2004 11 ноября 2004 N 16-рп/2004 ».

Подробнее
Пока нет комментариев

Оставьте свой комментарий

  1. Комментарий от гостя.
    ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ или ВОЙДИТЕ в свой аккаунт, чтобы разместить комментарий от своего имени.
Вложения (0 / 3)
Share Your Location